Thanks to Uranus Secret Toys Garden, here’s a gallery for Maketoys Quantron. Enjoy!